Klub Marynarki Wojennej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

Klub Marynarki Wojennej jest główną instytucją kultury i oświaty Marynarki Wojennej. Realizuje zadania instruktorsko-metodyczne na rzecz wszystkich jednostek Marynarki Wojennej. Pracuje na rzecz upowszechniania dorobku i tradycji morskiego rodzaju sił zbrojnych, organizuje działalność środowiskową, artystyczną i turystyczno-krajoznawczą oraz rekreacyjną. Organizując przedsięwzięcia dla środowiska wojskowego oraz mieszkańców regionu, placówka umacnia więzi wojska ze społeczeństwem. Klub Marynarki Wojennej współpracuje z samorządem lokalnym, organizacjami pozarządowymi, a także z cywilnymi instytucjami kulturalnymi regionu.

Do najważniejszych zadań Klubu Marynarki Wojennej należy m.in:

1. W zakresie działalności oświatowej, środowiskowej, turystyczno-krajoznawczej i artystycznej:

 • planowanie i realizacja zadań, dostosowanych do celów działalności wychowawcze i potrzeb lokalnych środowisk wojskowych;
 • tworzenie warunków do rozwijania wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie zainteresowań w dziedzinie kultury i sztuki poprzez organizowanie i popularyzację pracy klubów, kół , sekcji zainteresowań oraz amatorskich zespołów artystycznych;
 • realizowanie zadań związanych z organizowaniem uroczystości państwowych i wojskowych o charakterze patriotycznym, patriotyczno-religijnym i religijnym, organizowanych zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku, turystyki i krajoznawstwa poprzez organizowanie i działalność wojskowych klubów, kół i oddziałów krajowych stowarzyszeń turystyczno-krajoznawczych;
 • organizowanie przedsięwzięć integrujących środowisko wojskowe;
 • promowanie dorobku kulturalnego wojska w środowisku wojskowym i lokalnym;
 • rozwijanie i upowszechnianie czytelnictwa w środowisku wojskowym.

2. W zakresie działalności instruktorsko-metodycznej:

 • udzielanie pomocy organizacyjnej i metodycznej w przygotowaniu uroczystości państwowych i wojskowych;
 • organizowanie szkoleń, seminariów i warsztatów dla pracowników kultury zatrudnionych w jednostkach wojskowych;
 • organizowanie i spółorganizowanie konkursów, przeglądów, konfrontacji i festiwali amatorskiej twórczości artystycznej środowiska wojskowego;
 • współpraca z państwowymi i samorządowymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi przy realizacji zadań w zakresie działalności kulturalnej.

Formami programowymi działalności Klubu Marynarki Wojennej są w szczególności:

 • zajęcia amatorskich zespołów artystycznych, kół, sekcji i klubów zainteresowań, w tym prowadzących działalność turystyczno-krajoznawczą; 
 • kursy doskonalące i kwalifikacyjne, szkolenia oraz warsztaty artystyczne;
 • plenery fotograficzne, plastyczne i filmowe;
 • spotkania literackie, muzyczne i multimedialne;
 • koncerty estradowe i projekcje filmowe;
 • wystawy i ekspozycje twórczości artystycznej;
 • festiwale, konkursy, zawody i przeglądy twórczości artystycznej;
 • konkursy wiedzy i quizy tematyczne;
 • przedsięwzięcia turystyczno-krajoznawcze; spotkanie okolicznościowe, integracyjne.
  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Klub Marynarki Wojennej
Zawiszy Czarnego 1
81-301 Gdynia
tel. 261263518
fax. 261261368
klubmw@ron.mil.pl

  
 • BIP