Klub Marynarki Wojennej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
RODO

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (zwanym dalej RODO). Klub Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia, informuje, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Kierownik Klubu Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, 81-374 w Gdyni.
 2. W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych, email: a.zahajkiewicz@ron.mil.pl
 3. Dane osobowe tj.: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, miejsce pracy, będą przetwarzane przez Klub MW w Gdyni, wyłącznie w celach dokumentacyjnych, promocyjnych oraz komunikacji pomiędzy Klubem MW w Gdyni a uczestnikiem. Dane w postaci wizerunku, przetwarzane będą w ww. celach, ponadto mogą być rozpowszechniane bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności poprzez zamieszczanie fotografii, filmów i innych nagrań audiowizualnych: w serwisach internetowych, elektronicznych środkach przekazu prowadzonych przez Klub MW w Gdyni, a także wykorzystywane podczas publikacji realizowanych przez Klub MW w Gdyni.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jest niezbędne do zrealizowania celów wskazanych powyżej.
 5. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz innym podmiotom w celach wydawniczych lub publikacji w serwisach trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Klub Marynarki Wojennej w Gdyni
 6. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie będą również podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Danę będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w przedsięwzięciach Klubu MW w Gdyni, a po ich zakończeniu przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczanie ewentualnych roszczeń.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych /w zakresie określonym w art. 15-18 oraz 20-21 RODO/.
 9. W przypadkach, których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Klub MW danych osobowych narusza przepisy RODO. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Klub Marynarki Wojennej
Zawiszy Czarnego 1
81-301 Gdynia
tel. 261263518
fax. 261261368
klubmw@ron.mil.pl

  
 • BIP