Klub Marynarki Wojennej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Akty prawne i wzory dokumentów

  ZASADY WSPÓŁPRACY RESORTU OBRONY NARODOWEJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI

 

Współpraca prowadzona jest na podstawie: Decyzja nr 168 z dnia 7 grudnia 2020r.
Porozumienia o współpracy:  Szablon porozumienia o współpracy.
Plany współpracy - zasady planowania:  Wzór wniosku partnera społecznego do planu współpracy.

Udostępnianie pojazdów wojskowych:  Decyzja Nr 230/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2010 r.
Patronaty honorowe i udział w komitecie honorowym:  Decyzja Nr 415/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2013 r.

Zasady współpracy

Zasady współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi określają:

 • ogólne cele i zasady współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi;
 • zasady, warunki i procedurę zawierania porozumień o współpracy oraz partnerskich umów proobronnych;
 • zasady i harmonogram planowania współpracy z organizacjami pozarządowymi
  i innymi partnerami społecznymi;
 • formy i zasady merytorycznego i logistycznego (niefinansowego) wspierania organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych, między innymi poprzez udostępnianie nieruchomości, sprzętu wojskowego i powszechnego użytku.

Współpraca z partnerami społecznymi opiera się na zasadach pomocniczości, jawności i przejrzystości działania, efektywności, równoprawnego traktowania i poszanowania autonomiczności partnerów społecznych. Może być podejmowana wyłącznie z podmiotami, które zachowują neutralność w sprawach politycznych, działają niezależnie od partii politycznych lub innych organizacji o charakterze politycznym.

Porozumienia o współpracy

Porozumienie o współpracy z partnerem społecznym jest dokumentem potwierdzającym wolę rozwijania stałej współpracy, który:

 • określa cele, obszar i formy współdziałania, zobowiązania stron, warunki i czas współpracy oraz zasady rozwiązania porozumienia;
 • angażuje partnera społecznego do wykonania określonych zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa narodowego przy wsparciu resortu.

Plany współpracy - zasady planowania:

Podstawą udzielania wsparcia merytorycznego i logistycznego dla inicjatywpartnerów społecznych są plany współpracy.

 • Podstawą udzielenia wsparcia merytorycznego i logistycznego dla inicjatyw partnerów społecznych jest umieszczenie ich przedsięwzięć w „Planie współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi”, który opracowywany jest na każdy rok, na podstawie wniosków parterów społecznych zgłoszonych do dowódców jednostek wojskowych, od których oczekiwane jest wsparcie.
 • Zakres wsparcia przedsięwzięć zawartych w planie współpracy obejmuje: pomoc organizacyjną, uczestnictwo przedstawicieli resortu obrony narodowej w przedsięwzięciach partnera społecznego, pokaz lub udostępnianie uzbrojenia i sprzętu wojskowego, pomieszczeń, poligonów, hal sportowych, strzelnic oraz innych nieruchomości lub ich części niezbędnych do realizacji inicjatyw uwzględnionych w planach, a także udział żołnierzy w tych inicjatywach.
 • Udostępnianie partnerom społecznym sprzętu wojskowego odbywa się odpłatnie lub nieodpłatnie, na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej w trybie wynikającym z właściwości komórek i jednostek organizacyjnych resortu.

Plan współpracy z partnerami społecznymi opracowuje się w roku poprzedzającym realizację współpracy na podstawie wniosków partnerów społecznych oraz inicjatyw własnych dowódcy jednostki wojskowej, a także inicjatyw innych dowódców jednostek, z zachowaniem następujących terminów:

1) do dnia 10 września - dowódca jednostki wojskowej:

a) przyjmuje od partnerów społecznych wnioski do planu współpracy,

b) planuje własne inicjatywy,

c) przyjmuje zgłoszenia inicjatyw dowódców innych jednostek;

2) do dnia 30 września dowódca jednostki wojskowej bezpośrednio podległej przesyła drogą

służbową plany współpracy jednostki odpowiednio do Szefa Sztabu Generalnego, Dowódcy Generalnego, Dowódcy Operacyjnego, Dowódcy WOT, Szefa Inspektoratu Wsparcia, Dowódcy GW lub Komendanta Głównego ŻW.

3) do dnia 30 listopada – Dowódca Generalny, Dowódca Operacyjny, Szef Inspektoratu

Wsparcia po akceptacji Szefa Sztabu Generalnego oraz Szef Sztabu Generalnego zbiorczo za jednostki bezpośrednio mu podporządkowane, Dowódca WOT, Dowódca GW i Komendant Główny ŻW przesyłają uzgodnione z kierownikiem jednostki lub komórki organizacyjnej właściwej w zakresie współpracy z partnerami społecznymi, plany współpracy do zatwierdzenia Sekretarzowi Stanu. Po otrzymaniu zatwierdzonych planów umieszcza się je niezwłocznie we właściwych serwisach internetowych oraz rozsyła do podległych jednostek organizacyjnych w celu realizacji.

Procedura zmiany zakresu wsparcia przedsięwzięcia ujętego w planie współpracy. 

Realizacja przedsięwzięć poza planem współpracy i zmiany planu

Dokonywanie korekt w zatwierdzonych planach współpracy jest możliwe w przypadku istotnych zmian w zakresie wsparcia logistycznego ponad uzgodniony zakres tego wsparcia lub ujęcia w planie dodatkowego przedsięwzięcia. Zmiany w planach dotyczące przesunięć terminów lub miejsca realizowanych przedsięwzięć nie wymagają korekty planu a jedynie uwzględnienia w zawieranych umowach cywilnoprawnych.

Korekta planu współpracy z partnerami społecznymi na rok bieżący jest opracowywana na podstawie wniosków partnerów społecznych oraz inicjatyw własnych dowódcy jednostki wojskowej. Do dnia 31 maja – dowódca jednostki wojskowej przyjmuje od partnerów społecznych wnioski do korekty planu współpracy;

Kontakt – Kierownik Działu Marek Gałęzowski tel. 261-26-38-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Klub Marynarki Wojennej
Zawiszy Czarnego 1
81-301 Gdynia
tel. 261263518
fax. 261261368
klubmw@ron.mil.pl

  
 • BIP