Klub Marynarki Wojennej

BIP
Do zadań Klubu Marynarki Wojennej, jako wojskowego ośrodka kultury, należy:
 • wychowywanie - współuczestniczenie w kształtowaniu postaw żołnierzy w ogólnym procesie szkolenia zgodnie z wymogami służby wojskowej;
 • kreowanie kulturalnych, moralnych, intelektualnych i emocjonalnych postaw uczestników działalności kulturalno-oświatowej i rekreacyjnej;
 • stwarzanie warunków do regeneracji sił psychicznych i fizycznych środowiska wojskowego;
 • organizowanie i prowadzenie zamierzeń z zakresu edukacji proobronnej młodzieży;
 • integrowanie środowiska lokalnego wokół problemów obronności;
 • realizacja zadań instruktorsko-metodycznych w zakresie działalności kulturalnej i oświatowej na rzecz jednostek Marynarki Wojennej;
 • upowszechnianie dorobku i tradycji Marynarki Wojennej, organizowanie działalności środowiskowej dla żołnierzy zawodowych, byłych żołnierzy zawodowych, pracowników wojska oraz ich rodzin, a także dla innych osób, szczególnie dla członków kół i zespołów zainteresowań oraz stowarzyszeń działających przy Klubie, które podpisały umowę o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej lub Dowódcą 3. Flotylli Okrętów;
 • organizowanie szkoleń, seminariów i warsztatów dla pracowników kultury zatrudnionych w klubach i JW.
go-up
Kontakt

Klub Marynarki Wojennej
Zawiszy Czarnego 1
81-301 Gdynia
tel. 261263518
fax. 261261368
klubmw@ron.mil.pl

  
 • BIP